Уведомление за инвестиционно предложение

„ГАЛАКСИ АКТИВ“ ЕООД, на основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС, в качеството си на Възложители по смисъла на т. 20 от § 1 на ДР към ЗООС, уведомява населението за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за производство на полуфабрикати, разфасовки, заготовки, сурово-сушени, варено-пушени и термични продукти от „червено” и „бяло” месо“ в община Аксаково, село Слънчево, местност Пелетлика, ПИ с идентификатор 67489.127.59

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.   Резюме на предложението: ИП е свързано с изграждане на ново месопреработвателно  предприятие за производство на месни продукти с капацитет 6 t/ на ден в ПИ с идентификатор 67489.127.59 в село Слънчево, местност Пелетлика, с площ от 53375 кв. м. Съгласно разработения проект, в предприятието ще влиза единствено и само готова транжирана и обезкостена продукция от бяло и червено месо. Те ще бъдат приемани от съществуващата в момента транжорна на „Жар- месо и месни продукти“, която също се намира в село Слънчево, община Аксаково.

       Новоизграденото предприятие ще работи със следните суровини:

–     Замразено месо: Свинско , говеждо, дребен преживен добитък и гръбна сланина

Технологичната обработка на основните ( месни) и допълнителни суровини включват различни комбинации от механични и топлообменни процеси като:

–     Подготвяне на охладената суровина и отвеждане в производствено помещение

–     Декашониране на замразената суровина в помещение за декашониране

–     Нарязване на декашонираната суровина с помощта на гилотина в помещение за дефростация. Тук суровината се оставя за едно денонощие да се отпусне.

–     Едро смилане на волф машина

–     Финно смилане на кутер машина

–     Хомогенизиране на пълнежната маса с помощта на вакуум бъркачка

–     Тумблиране на пълнежната маса или цели меса с помощта на тумблер

–     Шприцоване на цели меса с кост и без кост с помощта на шприц машина

–     Пълнене и оформяне с помощта на вакуум пълначки

–     Клипсоване и връзване с помощта на клипс-машина

–     Варене и пушене на варено-пушени колбаси и деликатеси с помощта на пароварилни кабини

–     Сушене на сурово-сушени колбаси и деликатеси в помещения тип „сушилня“

–     Производство на термични кулинарни продукти с помощта на пароварилен казан

–     Формоване с помощта на формоваща машина и последваща замразяване с помощта на хладилна камера за шоково замразяване;

–     Опаковане на готовата продукция с помощта на термоформинг, флоу пак машина и трейсийлър

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

ИП е свързано с изграждане на ново месопреработвателно  предприятие за производство на месни продукти с капацитет 6 t/ на ден.

Млени меса и месни заготовки – 3 тон на ден

Малотрайни колбаси- 1 тона на ден

Трайни варено-пушени – 500 kg  на ден

Сурово-сушени колбаси- 500 kg на ден

Варено-пушени деликатеси- 500 kg на ден

Термично обработени продукти- 500 kg на ден

Предприятието ще се изгради на един етаж. Производствената дейност ще се извършва в сграда на един етаж с площ от 2160 кв. м. Санитарно-битовите помещения и офисите ще са разположени в сграда на два етажа, долепена до производствената сграда с площ от 298 кв.м. На вторият етаж ще се намира административната част. Новоизграденото предприятие ще отговаря на всички действащи към момента в България и Европейския съюз технологични, санитартно-хигиенни и конструктивни нормативи.

Производствени помещения:

–     Производствено помещение – 394 м2

–     Помещение за опаковане сурови полуфабрикати – 196 м2

–     Помещение за опаковане на ССП, ВПП и ТОП – 72  м2

–     Помещение за кашониране – 44 м2

–     Сушилни помещения за ССП с обща квадратура от 194 м2

–     Помещение с пароварилни кабини – 44 м2

–     Помещение кухня – 26 м2

–     Помещение за тарелки и стърготини – 49 м2

–     Приемна рампа за спомагателни и допълнителни суровини- 41 м2

–     Помещение за миещи и дезинфекционни средства- 18м2

–     Помещение за обвивки- 35  м2

–     Склад адитиви – 42 м2

–     Подготвително адитиви – 25  м2

–     Приемна рампа за суровини – 36 м2

–     Помещение за декашониране – 15 м2

–     Дефростерно помещение – 55 м2

–     Технологичен хладилник на продукти съдържащи нитрит – 30 м2

–     Миялно вътрешен амбалаж – 34 м2

–     Миячно външен амбалаж – 66 м2

–     Технологичен хладилник на продукти не съдържащи нитрит – 16 м2

–     Помещение за кашони – 51 м2

–     Подготвително за кашони – 10 м2

–     Помещение за съхранение на бутилки с въглероден диоксид и кислорид – 6 м2

–     Експедиция – 229 м2

До проектния терен има изградена инфраструктура.

Обектът, предмет на проектиране и изграждане ще бъде изграден от стоманобетонна конструкция и стени от сглобяеми термоизолационни „сандвич” панели. Основите на колоните ще са фундаменти от чашковиден тип и са изпълнени от стоманобетон. Под чашковидния фундамент се слага пласт подложен бетон. Конструкцията ще бъде изцяло от стоманобетон. Покривът ще бъде изработен изцяло от покривни PUR панели. Предвижда се да се изгради паркинг пред сградата, за паркиране на автомобили на персонала и ограда.

Предприятието ще работи на една смяна  по осем часа, пет дни в седмицата. Производствената програма е обособена в технологични потоци според вида на суровината и произвежданите продукти.

Персонал до 35 човека.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: Няма.

4. Местоположение: Област Варна, Община Аксаково, село Слънчево, местност Пелетлика, ПИ с идентификатор 67489.127.59

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: По време на строителството и експлоатацията се предвижда да бъдат използвани следните природни ресурси:

–     по време на строителството – пясък, чакъл, вода;

–     по време на експлоатацията – вода.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: Не се очакват

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: Не се очакват

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: Отпадъците, които се очаква да се генерират са строителни отпадъци – от строителството на обекта, а по време на експлоатацията – битови отпадъци, отпадъци от опаковки, СЖП. Възможни са отпадъци от зелените площи от обекта.

Събирането и извозването на битовите отпадъци ще се извършва по утвърдена за общината схема, а отпадъците от опаковки и СЖП ще се предават на фирма, притежаваща съответното разрешително.

Извозването на строителните отпадъци в периода на строителство ще се осъществи след съгласуване с общината, на отреденото за целта депо за строителни отпадъци.

•    Не се очаква генериране на производствени/опасни  отпадъци.

9. Отпадъчни води: Отпадъчните води, които ще се образуват от дейността са битово-фекални води от битовите и офис помещения и производствени води, образувани от миенето на производствените помещения и машините. Съгласно изходни данни, имотът няма възможност за включване в улична канализация, поради което за образуваните от обекта отпадъчни води се предвижда  монтирането  на 2 бр. изгребни водоплътни резервоара:

За образуваните битово-фекални води от битовите помещения и офисите– 20 м3.

За образуваните производствени води, от миенето на производствените помещения и машините – 40 м3.

Производствените отпадъчни води ще се извеждат от помещенията чрез каломаслоуловител, който ще се изгради в имота и ще се събират в отделна събирателна шахта за отпадъчни води. Двата черпателни резервоара ще се осушават при запълването им от лице, притежаващо необходимите разрешителни за извършване на съответната дейност.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: Не се очаква

Становища и възражения във връзка с ИП могат да се подават в РИОСВ гр. Варна, ул. “Ян Палах” № 4.