Уведомление за инвестиционно предложение

„АСТРАЛ КОНСЕПТ“ ЕООД,  на основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС, в качеството си на Възложители по смисъла на т. 20 от § 1 на ДР към ЗООС, уведомява за ново инвестиционно предложение „Изграждане на сграда със смесено предназначение „Астрал Тауър“ в ПИ 10135.2556.397, по КК и КР на гр. Варна, с административен адрес гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ №76-а, район Приморски“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.   Резюме на предложението:

Разработен е КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИАЦИТИВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 150, АЛ. 1 ОТ ЗУТ СЪСТОЯЩ СЕ ОТ СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ:

1.1.   Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-4 “за общ. Обсл.“, УПИ II „за ТРП“ и УПИ IV-5“ за бензино- и газ-станция“, кв. 601, 5м.р. на гр. Варна , одобрен със Заповед №Г-87/27.09.2001г. на кмета на общ. Варна, което по същество обединява трите имота в УПИ V-397 “за смес. застр. и ТРП“ (ПИ 10135.2556.397), кв. 601, 5м.р., гр. Варна и въвежда устройствена зона „Оо“ в съответствие с предвижданията на ОУП/2012г. на гр. Варна.

Новопредвиденият УПИ V-397 „за смес. застр. и ТРП“ е с устройствени показатели, както следва:

  • Плътност на застр. Макс. – 80%;
  • Кинт макс. – Неогр.;
  • Озеленяване мин. – 10%;
  • свободно високоетажно застрояване макс.к.стр. – 137,30 метра.

Предвидените ограничителни линии на застрояване са: от бул. „Цар Освободител“  – 3 м., от ул.“Битоля“ – 3 м., от ул. „Дойран“ – 13.5 м. за основното застрояване и 3.5 м. за допълващо застрояване – ТРП, от ул. „Тракия“ – на улична регулация, а вътрешните регулационни граници на 3 м. Предвидени са линии на подземното застрояване по целия периметър на имота.

Съгласно споразумението с собствениците на УПИ III – 329 „за магазин“ е осигурено правото на преминаване и подхода към него от бул. “Цар Освободител“ и ул.“Битоля“.

1.2.   Инвестиционен проект за изграждането на: „АСТРАЛ ТАУЪР“ – сграда със смесено предназначение, разположена в ПИ с идент. №10135.2556.397 по КК на гр. Варна. Проектът предвижда ситуирането на три обема (сгради) в УПИ V-397 „за смес. застр.“ (взаимосвързани) – 10 етажен с кота корниз- +37.30м. на Северерозапад по ул.“Тракия“; 4 етажен обем с кота корниз +20.20м. на Югозапад (свързващ) и 41 етажен обем с кота корниз +137.30 м. на кръстовище на бул.“Цар Освободител“ и ул. „Битоля“.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Сградата е с L- форма в план. Високото тяло- Блок А е разположено в южната част на имота, а Тяло Б успоредно на ул. Тракия. На ниво партер двете тела са разделени от улица с широчина 14м, която осигурява автомобилния достъп до УПИ III-329.

Входовете на Тяло А са два и са разположени от към кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и ул. „Битоля“ и втори вход от улицата в прохода между двете тела. Търговския център, разположен в  Тяло Б разполага с два входа. Един от  бул. „Цар Освободител“ и втори от улицата в прохода между двете тела.

По ул. Тракия са разположени 5 жилищни входа и един вход за зареждане на търговките етажи.

Проектират се пет подземни нива, осигуряващи паркирането в сградата.

Автомобилния подход към подземният паркинг се осъществява от две двулентови покрити рампи. Едната е с изход към бул. „Цар Освободител“, а другата към ул. „Дойран“.

В Блок А (Високото тяло) са разположени обществени и жилищни функции. На ниво партер са осигурени два входа. Главният пешеходен вход е от към кръстовището на бул. Цар Освободител и ул. Битоля, а вторият вход е от улицата в прохода между двете тела. В кулата са разположени търговски обекти, хотел, конферентен блок, жилища, офиси, ресторант и тераса за наблюдение на последния етаж.

В ядрото на кулата са разположени вертикалните комуникации – две стълбищни клетки и 8 асансьора, които осигуряват връзка с всички подземни нива.

В Блок Б (Ниското тяло) на етажи от партер до 4-ти е разположен търговски център, а от 5-ти до 10-ти етаж функцията е изцяло жилищна. Всички апартаменти са с благоприятно географско изложение.

–     Подземният паркинг е разположен в 5 подземни нива, като са осигурени 943 паркоместа.

Конструкцията на сградата е предвидена да бъде монолитна стоманобетонна.

За Тяло А (Високото тяло) е избрана конструктивна система „tube in tube”, която представлява централно стоманобетонно ядро и колони по периферията на сградата. Фасадата на Тяло А е решена с елементна окачена фасада с алуминиеви ламели.

Тяло Б (Ниското тяло) е проектирано с безгредова стоманобетонна конструкция.

Общия брой на едновременно пребиваващи служители, посетители/клиенти и живущи в новопостроената сграда – 2000 – 2500 човека.

Имотът разполага с необходимата инфраструктура:

Имотът граничи с път.

Имотът се намира в урбанизирана територия.

Имотът ще се свърже към съществуващата електропреносна мрежа на Енерго про и към водопреносната и канализационната мрежа на ВиК чрез изграждане на съответните отклонения.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: Няма.

4. Местоположение: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ №76-А, район Приморски, ПИ с идент. № 10135.2556.397 по КК и КР на гр. Варна.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

По време на строителството и експлоатацията се предвижда да бъдат използвани следните природни ресурси:

–     по време на строителството – пясък, чакъл, вода;

–     по време на експлоатацията – вода.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: Не се очакват

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: Не се очакват

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

По време на строителството – строителни отпадъци от събарянето на съществуващите сгради и от строежа на новата сграда, като такива ще се генерират основно през строителния период и ограничено количество строителни остатъци от ремонти на сградата по време на експлоатацията:

–     бетон 17 01 01;

–     смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 – 17 01 07;

–     дървесен материал от куфражи – 17 02 01;

–     смеси от метали – 17 04 07.

Генерираните строителни отпадъци ще бъдат транспортирани до място, определено от общината.

По време на експлоатацията ще се образуват основно битови отпадъци от група № 20 – смесени битови отпадъци с код № 20 03 01. Те ще се събират в контейнери на определена за целта площадка. Събирането и извозването на отпадъците ще се извършва по утвърдената схема за Община Варна.

•    Не се очаква генериране на производствени/опасни  отпадъци.

9. Отпадъчни води: От дейностите в имота ще се образуват битово-фекални води и дъждовни води.

Предвижда се изграждането на три битови и две дъждовни канализационни отклонения и включването им в канализационната система на ВиК.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: Не се очаква

Становища и възражения във връзка с ИП могат да се подават в РИОСВ гр. Варна, ул. “Ян Палах” № 4.

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *