Уведомление за инвестиционно предложение АГППДП „ДЕНТИКО“ ООД

АГППДП „ДЕНТИКО“ ООД, на основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС, в качеството си на Възложители по смисъла на т. 20 от § 1 на ДР към ЗООС, уведомява населението за инвестиционно предложение „Преустройство и промяна предназначение на магазин с идентификатор №10135.3515.723.5.22 и апартамент с идентификатор №10135.3515.723.5.26 в стоматологично студио“, находящи се на първи и втори етаж от жилищна сграда в УПИ X-787 (идентичен с №10135.3515.723), кв. 47, по плана на 16 м. р., град Варна с административен адрес ул. „Хан Кубрат“ № 2

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.   Резюме на предложението: Инвестиционното предложение предвижда „Преустройство и промяна предназначение на магазин с идентификатор №10135.3515.723.5.22 и апартамент с идентификатор №10135.3515.723.5.26 в стоматологично студио“, находящи се на първи и втори етаж от жилищна сграда в УПИ X-787 (идентичен с №10135.3515.723), кв. 47, по плана на 16 м. р., град Варна с административен адрес ул. „Хан Кубрат“ № 2. За предвиденото преустройство има издадена виза за проектиране от главния архитект на район „Младост“, Община Варна на основание чл. 140, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 38, ал. 3 и 5 от Закона за устройство на територията.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: Инвестиционното предложение предвижда „Преустройство и промяна предназначение на магазин с идентификатор №10135.3515.723.5.22 и апартамент с идентификатор №10135.3515.723.5.26 в стоматологично студио“, находящи се на първи и втори етаж от жилищна сграда в УПИ X-787 (идентичен с №10135.3515.723), кв. 47, по плана на 16 м.р., град Варна с административен адрес ул. „Хан Кубрат“ № 2. Стоматологичното студио има самостоятелни подходи и е напълно отделено от жилищната част на сградата. Стоматологичното студио има следните помещения, разположени на двата етажа:

На първи етаж са: приемна в която са обособени регистратура и чакалня, спешен и достъпен кабинет, предверие и тоалетна, в т.ч. за хора с увреждания, помещение за отпадъци и аусгус.

На втори етаж има три дентални кабинета за възрастни, детски кабинет, чакалня за възрастни, детска чакалня, стерилизационна, манипулационна и други спомагателни помещения.

Двата етажа на стоматологичното студио са свързани със самостоятелно стълбище.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: Инвестиционното предложение има връзка с издадено Решение №28 -ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва ОВОС“ за “стоматологичен център с рентген в новострояща се жилищна сграда” и “ВиК отклонения за жилищната сграда със стоматологичен център с рентген”, в урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-787, кв. 47, с площ 347 кв.м, по плана на 16 м.р., ул. “Хан Кубрат” № 2, гр. Варна. Същото е загубило правно действие, тъй като в пет годишния срок не е осъществено ИП за дентални кабинети. Реализацията на ИП не противоречи и е в съответствие с действащите устройствени планове за региона. Инвестиционното предложение не противоречи на действащите планове и принципно съответства на дългосрочната стратегия за развитие на община Варна.

4. Местоположение: Инвестиционното предложение предвижда „Преустройство и промяна предназначение на магазин с идентификатор №10135.3515.723.5.22 и апартамент с идентификатор №10135.3515.723.5.26 в стоматологично студио“, находящи се на първи и втори етаж от жилищна сграда в УПИ X-787 (идентичен с №10135.3515.723), кв. 47, по плана на 16 м.р., град Варна с административен адрес ул. „Хан Кубрат“ № 2.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: Предвид това, че ще се променя предназначението от магазин с идентификатор №10135.3515.723.5.22 и апартамент с идентификатор №10135.3515.723.5.26 в стоматологично студио няма да има значителни строителни дейности. Единствено ще се извършат вътрешно ремонтни дейности, вътрешно преустройство с обособяване на нови стени и довършителни работи.

По време на експлоатацията ще се използват преди всичко електроенергия и вода. Не се очаква разход на големи количества природни ресурси.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: Не се очаква да бъдат емитирани вещества от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: Не се очакват неорганизирани източници на емисии.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: Инвестиционното предложение не предвижда генериране на голямо количество отпадъци.

През периода на преустройство на обекта ще се генерират ограничено количество строителни отпадъци по кодове:

17 02 01 дървесен материал;

17 01 03 керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия;

17 09 04 смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03.

От кабинетите ще се генерират смесени битови отпадъци по код 20 03 01, – ще се събират в битови контейнери, които се обслужват от община Варна, а от зъболечението – отпадъци от хуманно здравееопазване от 18 група.

9. Отпадъчни води: Захранването с питейна вода е изградено от съществуващата водоснабдителна мрежа, а за битово – фекалните отпадъчни води са свързани с канализационно отклонение от канализацията на град Варна. С предвижданията на ИП не се очаква образуването на производствени отпадъчни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: Съгласно направения анализ за максималните количества опасни вещества, които могат да са налични на територията на територията на денталния център, тяхната класификация, както и съобразно заключенията от доклада за класификация по чл. 103, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда се извежда заключението, че опасни вещества попадащи в приложение № 3 на ЗООС са с пределни количества под праговете за нисък и висок рисков потенциал. Наличните количество на веществата ще са 0,010 т на всяко, предвид което предприятието не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал.

Становища и възражения във връзка с ИП могат да се подават в РИОСВ гр. Варна, ул. “Ян Палах” № 4.