Уведомление за инвестиционно предложение „БЪЛГАРИЯ – СУИС КОНСУЛТИНГ“ ЕООД

„БЪЛГАРИЯ – СУИС КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, на основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС, в качеството си на Възложители по смисъла на т. 20 от § 1 на ДР към ЗООС, уведомява населението за инвестиционно предложение „ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ В ПИ 10135.4027.53, ПО ПЛАНА НА М-СТ „АТАНАС ТАРЛА“, Р-Н „ВЛ. ВАРНЕНЧИК“, ГР. ВАРНА

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.   Резюме на предложението: За поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4027.53, е разработен ПУП -ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ (ПРЗ) на УПИ V45 – За обществено обслужване от кв. 27 и улична регулация от ОТ 80 до ОТ 82 по плана на м – ст „Атанас тарла“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна. Съобразявайки се с ограничителните линии на застрояване в ПУП-ПРЗ и наличието на преминаващи през имота – водопроводи и кабели на ел. мрежа, се предвижда в имота да се изградят до четири сгради, с обща застроена площ до 6000 кв.м., съобразно определената в ПУП-ПРЗ плътност на застрояване. Сградите ще се разположат свободно (съобразявайки се с ограничителните линии) в имота и ще са с кота корниз до 11 м. Предвижда се в сградите да са ситуират помещения за складова дейност (съхранение на пакетиране неопасни стоки и материали), магазинна/търговска част и офиси за собствениците/наемателите на сградите, със съответните битови помещения за персонала. Сградите ще се изградят от метални конструкции, с покривни и стенни  сандвич панели.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Проектът е разрешен за изработване със Заповед № 322/05.06.19г. на Гл. архитект на ОВ. Територията, в която попада имотът е в строителните граници на гр. Варна, но е неурегулиран и представлява земеделска земя. Съгласно ОУП на Варна територията попада в смесена многофункционална зона със занижени параметри (Смф 1). Имотът е с лице на бул. „Цар Освободител“ и на АМ „Хемус“. От източна и западна страна граничи с урегулирани поземлени имоти, като незначителна част от западна страна граничи с неурегулиран имот с изграден в него трафопост. Терена е със слаба денивелация от север на юг, около 5% и по-силно изразена в североизточната част на имота. През имота преминават подземни проводи на инженерната инфраструктура – водопроводи, кабели на ел. мрежа. Имотът е назастроен. Определено е отреждане „за обществено обслужване“. Зоната за застрояване е определена с ограничителни застроителни линии, като се спазват сервитутите спрямо преминаващите през имота главни градски водопроводи. Не са определени сервитути спрямо техническата инфраструктура представляваща елементи на електрическа и съобщителна мрежа, тъй като те подлежат на реконструкция и изместване съобразно конкретните инвестиционни намерения на Възложителя съгласно чл. 64 ал.5 от ЗУТ. Планът за регулация определя регулационните граници на имота, които следват имотните с изключение на уличната регулационна граница по бул. „Цар Освободител“, която е определена с улично- комуникационно решение.

Показатели:

Плътност на застрояване – 50%,

Кинт – 3.5,

озеленена площ – 30 %,

височината на застрояване до 25.

Към настоящия момент имотът не е застроен. Общия брой на едновременно пребиваващи служители и посетители – 15-20 човека.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: Инвестиционното предложение няма връзка с други инвестиционни предложения и не противоречи на действащите планове за района. Не се очаква отрицателен кумулативен ефект с други съществуващи в района подобни ИП. Инвестиционното предложение няма специална и пряка връзка с други дейности и инвестиционни предложения от този тип.

4. Местоположение: Област Варна, гр. Варна, р-н „Вл. Варненчик“, м-ст „Атанас тарла“, ПИ 10135.4027.53.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на големи количества природни ресурси.

–     Почви – при реализацията на ИП през етапа на строителството и експлоатация, не са свързани пряко с използване на природните ресурси на почвите.

–     Земни недра – при реализацията на ИП през етапа на строителството и експлоатация, не са свързани пряко с използване на природните ресурси на земни недра.

–     Биологично разнообразие – при реализацията на ИП през етапа на строителството и експлоатация, не са свързани пряко с използване на природните ресурси на биологичното разнообразие.

–     Водни ресурси – реализацията на ИП е свързана с използването на не големи количества водни ресурси. В периода на строителството ще има нужна от ограничени количества вода. През периода на експлоатация ще с необходими вода за питейни и битови нужди.

По време на експлоатацията ще се използват преди всичко електроенергия и вода. Не се очаква разход на големи количества природни ресурси.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: Не се очаква да бъдат емитирани вещества от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: Не се очакват неорганизирани източници на емисии.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

– Строителни отпадъци от строежа на новите сгради, като такива ще се генерират основно през строителния период и ограничено количество при евентуални ремонтни работи. Те са предимно излишни земни маси и строителни остатъци от строежа.

Отпадъци генерирани през строителния период:   бетон 17 01 тухли 17 01 02;  смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 – 17 01 07;   дървесен материал от куфражи – 17 02 01;   смеси от метали – 17 04 07.

При експлоатацията се предвижда да се образуват следните видове отпадъци: Излязло от употреба електронно и електрическо оборудване- По време на обитаване на сградите ще се отделят негодни за употреба офис оборудване. Генерираното по време на обитаване негодно за употреба електронно и електрическо оборудване ще се събира в метален контейнер в съответствие с изискванията на Наредба за излязло от употреба електронно оборудване (обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.) и ще се предава за последващо обезвреждане на фирми, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО или КР, въз основа на писмен договор.

Твърди битови отпадъци – ще се събират в метални контейнери и извозват на регламентирано депо, където се обезвреждат битовите отпадъци на община Варна. Опаковките ще се събират разделно. Събраните опаковки ще се предават за рециклиране.

Възможни са отпадъци от зелените площи от обекта.

В настоящия момент не е възможно да се определи точно количество битови отпадъци по време на експлоатацията на сградите. Прогнозно обема ще е около 2-3 м3  дневно.

9. Отпадъчни води: Отпадъчните води, които ще се образуват от дейността са битово-фекални води от битовите и офис помещения. Съгласно изходни данни, имотът няма възможност за включване в улична канализация, поради което за образуваните от обекта битови отпадъчни води се предвижда  монтирането  на до 4 бр. изгребни водоплътни резервоара към съответната сграда. С предвижданията на ИП не се очаква образуването на производствени отпадъчни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: Не се предвижда да са налични такива.

Становища и възражения във връзка с ИП могат да се подават в РИОСВ гр. Варна, ул. “Ян Палах” № 4.