Уведомление за инвестиционно предложение

„ВАРНА – ФУУД” ООД, на основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС, в качеството си на Възложители по смисъла на т. 20 от § 1 на ДР към ЗООС, уведомява за инвестиционно предложение “Изграждане на система за капково напояване на лешникова градина” в  ПИ № 53182.49.5 с площ от 267.771 дка, по КККР на с. Овчага, общ. Провадия, обл. Варна

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.  Резюме на предложението: Инвестиционното предложение включва изграждане на система за капково напояване с цел напояване на лешникови насаждения, които ще се засадят и отглеждат в посочения имот. Капковото напояване ще се реализира посредством полагането на LDPE поливни тръбопроводи (капкови маркучи). По дължината на поливния тръбопровод са вградени отвори – капкообразуватели като подадената вода в поливните крила излиза във вид на капки от отворите на капкообразувателите само в кореновата система на растенията. Капковият маркуч за напояване ще е с диаметър ф 20 с външни капкообразуватели. Предвидени са по два броя капкообразуватели на всяко дърво. Дебитът от капкообразувател е 1.3 л/ч. Тази технология позволява подаване на необходимите поливни норми с голяма точност, както по време, така и по размер водна маса.  

Водата за напояване ще се осигурява от сондажен кладенец, за който е издадено решение по преценка необходимостта от ОВОС № ВА 87-ПР/2021 г. от РИОСВ Варна.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Лешникът е влаголюбиво растение. Съгласно Нормите за водопотребление, в процеса на отглеждането им, през вегетационния период, за да се осигури нормален прираст и редовно плододаване на лешниковите растения, са достатъчни 5-6 поливки.

Предцъфтежна поливка се извършва 10-15 дни преди цъфтежа. Тя е необходима, когато почвата и подпочвата са песъчливи, а валежите през пролетта са недостатъчни.

Следцъфтежна поливка се извършва 10-15 дни след цъфтежа. Тя е особено полезна  за градини, създадени на леки почви и при засушавания. Юнска поливка-извършва се през второто десетдневие на юни. Тя спомага за наедряване на плодовете и за растежа на леторастите, поради което се смята за абсолютно задължителна. Юлска поливка се извършва през втората половина на юли за градини на леки почви в засушливи райони. Августовски поливки са необходими, понеже съвпадат с най-силните засушавания и спомагат за наедряване на плодовете.

Влагозапасяващи поливки се правят след листопада, когато есента е суха и топла(септември).

За една поливка на 1дка овощна градина са необходими от 50 до 70м3 вода, средно 60м3 вода. За един сезон при 5бр. поливки, необходимите водни количества са 300 м3/дка.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: Няма.

4. Местоположение: обл. Варна, общ. Провадия, с. Овчага, ПИ № 53182.49.5, с площ от 267.771 дка.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: Не се предвижда използване на природни ресурси по време на строителството. Разпъването, свързването и полагането на тръбите за капковото напояване се извършва ръчно. В процеса на експлоатация основно ще се използва вода.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: Не се очакват

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: Не се очакват

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: Не се предвижда генериране на отпадъци при изграждане на мрежата за капково напояване.

9. Отпадъчни води: От дейността не се образуват отпадъчни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: Не се очаква

Становища и възражения във връзка с ИП могат да се подават в РИОСВ гр. Варна, ул. “Ян Палах” № 4.