Уведомление за инвестиционно предложение

„ВАРНА – ФУУД” ООД, на основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС, в качеството си на Възложители по смисъла на т. 20 от § 1 на ДР към ЗООС, уведомява за инвестиционно предложение „Изграждане на подземна газова инсталация на пропан-бутан за захранване на два броя газови горелки към пещ за печене на ядки“ в ПИ с идентификатор 51963.121.2, стар № 121002 в землището на с. Нова Шипка, Община Долни чифлик

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.  Резюме на предложението: Настоящото ИП предвижда изграждане на нова подземна газова инсталация на пропан-бутан за захранване на два броя газови горелки към пещ за печене на ядки в цех за преработка на ядки по т. 1.1.4. в ПИ с идентификатор 51963.121.2, стар № УПИ ІІ-121002  в масив 121, землището на с. Нова Шипка, Община Долни чифлик. Сградата е изградена по предходен проект. По проект в цеха ще се инсталира пещ за печене на ядки. Като гориво ще се използва газ пропан-бутан. За захранване на газовите горелки се предвижда изграждане на газова инсталация и монтаж на резервоар за газ пропан-бутан с геометрична вместимост 4,85м3. Газовата инсталация е строеж първа категория съгласно Наредба №1 / 30.07.2003 за номенклатурата на видовете строежи. Проектът обхваща:

–    резервоарно стопанство (резервоарна инсталация) за газ пропан-бутан;

–    външен подземен газопровод;

–    газорегулаторни съоръжения;

–    газопроводна инсталация в сградата;

–    горивни уредби.

Пещта за печене на ядки ще се оборудва с две газови горелки WeishauptWG 10F/1-D ZM-LN , с мощност 25-110kW. Максимален разход на газ пропан-бутан за една горелка – 9,3kg/h Общо максимален разход на газ пропан-бутан за обекта – 18,6kg/h Изчисленията за определяне на разхода на газ са приложени в проекта.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Резервоарът за пропан-бутан ще е с обем 4,85 м3, изпълнен подземно с антикорозионно покритие. Непосредствено на извода за газовата фаза на резервоара, ще се изгради Газорегулаторна инсталация, редуцираща налягането от Рвх. max. — 16 bar. до Ризх. ~1,5 bar. Външният газопровод, също ще се изгради подземно от безшевни стоманени тръби ф3307х3,2 на минимално дълбочина от 0,80 м. в тревни площи и на 1 м. под бетонова настилки около цеха. Преходите от подземен към надземен тип са изпълнени, чрез защитен кожух. В надземния участък ще се монтират електроизолационни връзки. При надземната час ще се захрани газорегулаторно табло Рвх. max. =2,5 bar. до Ризх. = 200 mbar. и Q-25кг/ч с вграден предпазен клапан и отсекател, бързо спиращ електромагнитен вентил за газ DN32; PNО36; НЗ; автоматичен, блокиран за ръчно възстановяване след възникнали аварийни ситуации. Газопроводната инсталация в сградата ще се изпълни близо до стените върху опори, тип конзола от безшевни стоманени тръби ф42,4хЗ,2 с налягане Р = 200 mbr. за захранване на горивните уредби. Газовата уредба ще е с мощност 25-110KW. моноблочна, с принудително подаване на въздух. Комплектована е със собствен горивен автомат, който непрекъснато ще управлява пламъка, налягането на газа и на въздуха. При аварийни ситуации автоматично ще се прекъсва притока на газ и работата на горелката; ще се изключва работното осветление; ще се включи аварийната взривозащитена вентилация; автоматично ще се задейства електромагнитен вентил, монтиран в ГРИ ІІ степен, извън сградата, ще се прекъсне притока на газ; ще се включи аварийното осветление, изпълнено с взривозащитени електрически тела и ще се задейства звуковата сигнализация.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: Няма.

4. Местоположение: ПИ с идентификатор 51963.121.2, стар № УПИ ІІ-121002 с обща площ от 25,219 дка, се намира в землището на с. Нова Шипка, Община Долни чифлик. Достъпът до имота е по третостепенен междуселищен път от с. Нова Шипка до с. Цонево, явяващ се отбивка на междуселищен път от с. Нова Шипка за с. Гроздьово.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: По време на строителството – пясък, чакъл, вода. По време на експлоатацията – не.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: Не се очакват

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: Не се очакват

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: Отпадъците, които се очаква да се генерират са земни маси и евентуално строителни отпадъци – от изграждането на фундамента, а по време на експлоатацията – не се очакват отпадъци от ИП.

9. Отпадъчни води: От дейността не се образуват отпадъчни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: Предвижда се на територията на обекта да са налични опасни вещества по приложение № 3 на ЗООС, а именно:

–    Пропан-Бутан.

Съхранението на горивото ще се извършва в резервоар с обем 4850 литра. Пропан-бутан  е опасно вещество, вписано в т. 18, част 2 на приложение № 3 на ЗООС, с пределни количества за нисък и висок рисков потенциал съответно 50 т и 200 т. Количеството на веществото, което може да е налично на територията на предприятието е много под пределните за нисък и висок рисков потенциал – около 2 т. при 80% запълване на резервоара;

При сумарното изчисление с пределните количества за нисък рисков потенциал се получава резултат 0,04 < 1, предвид което обектът не се класифицира като предприятие с нисък рисков потенциал.

При сумарното изчисление с пределните количества за висок рисков потенциал се получава резултат 0,01 < 1, предвид което обектът не се класифицира като предприятие с висок рисков потенциал.

Съгласно направените изчисления, обектът не се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал.

Становища и възражения във връзка с ИП могат да се подават в РИОСВ гр. Варна, ул. “Ян Палах” № 4.