Уведомление за инвестиционно предложение

„АСТРАЛ КОНСЕПТ“ ЕООД, на основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС, в качеството си на Възложители по смисъла на т. 20 от § 1 на ДР към ЗООС, уведомява за инвестиционно предложение „Изграждане на търговски комплекс в ПИ №10135.2556.397, УПИ I-4, кв. 601, 5 м.р., район Приморски, град Варна, община Варна, с административен адрес гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ №76-а“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.   Резюме на предложението: Инвестиционните намерения на собственика на ПИ с идент. № 10135.2556.397 по КК на гр. Варна се изразяват в реализирането на строеж – търговски комплекс, разположен в собствения му имот. За УПИ I-4, част от  ПИ с идент. № 10135.2556.397 “за общ. Обсл.“, кв. 601, 5м.р. на гр. Варна има одобрен и влязъл в сила ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №Г-87/27.09.2001г. на кмета на общ. Варна. За целите на настоящото ИП е изработен проект за изменение на ПУП – План за застрояване на УПИ I-4 “за общ. Обсл.“, кв. 601, 5м.р. на гр. Варна , за което има извършена съгласувателна процедура с РИОСВ Варна и издадено становище с изх. № 26-00-4656/15/21.02.2022г. на РИОСВ- Варна. Съгласно действащия ПУП-ПРЗ предназначението на имота е за обществено обслужване и е с устройствени показатели, както следва:

Плътност на застр. Макс. – 60%;

Кинт макс. – 1,8;

Озеленяване мин. – 20%;

свободно застрояване 2-3 етажа /7-13м./.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: Инвестиционният проект предвижда изграждането на нов Търговски комплекс, ситуиран  в УПИ I-4, част от  ПИ с идент. № 10135.2556.397, кв. 601, 5 м.р., район Приморски, град Варна, община Варна.

Имотът е ъглов, разположен на три улици- бул. “Цар Освободител“ на югозапад, ул. „Тракия“ и ул. „Дойран“ на северозапад.  На североизток имотът граничи с УПИ III-329. В парцела се проектира свободно стояща сграда с височина 3 етажа. Проектират се пет подземни нива, осигуряващи паркирането в сградата. Автомобилния подход към подземният паркинг се осъществява от две двулентови покрити рампи. Едната е с изход към бул. Цар Освободител, а другата към ул. Тракия.

Търговския център разполага с два входа. Един от  бул. „Цар Освободител“ и втори от улицата в прохода между двете тела. По ул. Тракия са разположени 4 евакуационни изхода и един вход за зареждане на търговския комплекс. Сградата попада в обхвата на 3та категория от номенклатурата на видовете строежи съгласно чл.137, ал.1, т.3-в от ЗУТ. Общия брой на едновременно пребиваващи служители, посетители/клиенти в новопостроената сграда – 500 – 1000 човека.

Имотът разполага с необходимата инфраструктура: Имотът граничи с път. Имотът се намира в урбанизирана територия. Имотът ще се свърже към съществуващата електропреносна мрежа на Енерго про и към водопреносната и канализационната мрежа на ВиК чрез изграждане на съответните отклонения.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: Няма.

4. Местоположение:гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ №76-А, район Приморски, ПИ с идент. № 10135.2556.397 по КК и КР на гр. Варна.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: По време на строителството и експлоатацията се предвижда да бъдат използвани следните природни ресурси:

–     по време на строителството – пясък, чакъл, вода;

–     по време на експлоатацията – вода.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: Не се очакват

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: Не се очакват

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: По време на строителството – строителни отпадъци от събарянето на съществуващите сгради и от строежа на новата сграда, като такива ще се генерират основно през строителния период и ограничено количество строителни остатъци от ремонти на сградата по време на експлоатацията:

–     бетон 17 01 01;

–     смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 – 17 01 07;

–     дървесен материал от куфражи – 17 02 01;

–     смеси от метали – 17 04 07.

Генерираните строителни отпадъци ще бъдат транспортирани до място, определено от общината.

По време на експлоатацията ще се образуват основно битови отпадъци от група № 20 – смесени битови отпадъци с код № 20 03 01. Те ще се събират в контейнери на определена за целта площадка. Събирането и извозването на отпадъците ще се извършва по утвърдената схема за Община Варна.

•    Не се очаква генериране на производствени/опасни  отпадъци.

9. Отпадъчни води: От дейностите в имота ще се образуват битово-фекални води и дъждовни води. Предвижда се изграждането на три битови и две дъждовни канализационни отклонения и включването им в канализационната система на ВиК.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: Не се очаква

Становища и възражения във връзка с ИП могат да се подават в РИОСВ гр. Варна, ул. “Ян Палах” № 4.