Уведомление за инвестиционно предложение

„АСТРАЛ КОНСЕПТ“ ЕООД,  на основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС, в качеството си на Възложители по смисъла на т. 20 от § 1 на ДР към ЗООС, уведомява за ново инвестиционно предложение „Изграждане на сграда със смесено предназначение „Астрал Тауър“ в ПИ 10135.2556.397, по КК и КР на гр. Варна, с административен адрес гр.… Continue reading Уведомление за инвестиционно предложение