ОБЯВЛЕНИЕ по чл. 4 НУРИОВОС

ЗП Станимир Симеонов, възложител, на осн. чл. 4 НУРИОВОС уведомява населението за ИП „Обект (модулен) за преработка на мляко и търговия с млечни продукти”  в УПИ IV2, кв. 14 по плана на с. Орлова Могила, ул. „Втора”26, Област Добрич, Община Добричка.

  1. Инвестиционното предложение има за цел осигуряване на необходимите условия за обработка и/или преработка на сурово овче мляко, което е добито от собствено производство. Предвижда се преработка на приблизително 200л. мляко дневно с персонал – 1-2 човека. Работното хале / модулът / е с общи габаритни размери 3,40 х 7.00 метра и височина 2,70 / 2,90 м., като не се налага осъществяване на трайна връзка към терена. Общата заета площ на поставяемия обект е 24.00 кв.м.
  2. Връзка с други дейности: няма
  3. Местоположение – УПИ IV2, кв. 14 по плана на с. Орлова Могила, ул. „Втора”26, Област Добрич, Община Добричка. ИП не засяга ЗТ и ЗЗ, няма трансгранично въздействие.
  4. Природни ресурси: пясък, чакъл, вода. Имотът е свързан с електропреносната и водопреносната мрежа.
  5. Очаквани общи емисии: не се отделят емисии въздуха.
  6. Очаквани отпадъци: битови отпадъци, утайки.
  7. Очакваните количества отпадъчни води – битово-фекални и производствени води – в черпателни водонепропускливи шахти.
  8. От дейността не се образуват опасни химични вещества.

Становища и възражения във връзка с ИП могат да се подават в РИОСВ гр. Варна, ул. “Ян Палах” № 4.