Уведомление за инвестиционно предложение

„АСТРАЛ КОНСЕПТ“ ЕООД, на основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС, в качеството си на Възложители по смисъла на т. 20 от § 1 на ДР към ЗООС, уведомява за инвестиционно предложение „Изграждане на търговски комплекс в ПИ №10135.2556.397, УПИ I-4, кв. 601, 5 м.р., район Приморски, град Варна, община Варна, с административен адрес гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ №76-а“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.   Резюме на предложението: Инвестиционните намерения на собственика на ПИ с идент. № 10135.2556.397 по КК на гр. Варна се изразяват в реализирането на строеж – търговски комплекс, разположен в собствения му имот. За УПИ I-4, част от  ПИ с идент. № 10135.2556.397 “за общ. Обсл.“, кв. 601, 5м.р. на гр. Варна има одобрен и влязъл в сила ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №Г-87/27.09.2001г. на кмета на общ. Варна. За целите на настоящото ИП е изработен проект за изменение на ПУП – План за застрояване на УПИ I-4 “за общ. Обсл.“, кв. 601, 5м.р. на гр. Варна , за което има извършена съгласувателна процедура с РИОСВ Варна и издадено становище с изх. № 26-00-4656/15/21.02.2022г. на РИОСВ- Варна. Съгласно действащия ПУП-ПРЗ предназначението на имота е за обществено обслужване и е с устройствени показатели, както следва:

Плътност на застр. Макс. – 60%;

Кинт макс. – 1,8;

Озеленяване мин. – 20%;

свободно застрояване 2-3 етажа /7-13м./.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: Инвестиционният проект предвижда изграждането на нов Търговски комплекс, ситуиран  в УПИ I-4, част от  ПИ с идент. № 10135.2556.397, кв. 601, 5 м.р., район Приморски, град Варна, община Варна.

Имотът е ъглов, разположен на три улици- бул. “Цар Освободител“ на югозапад, ул. „Тракия“ и ул. „Дойран“ на северозапад.  На североизток имотът граничи с УПИ III-329. В парцела се проектира свободно стояща сграда с височина 3 етажа. Проектират се пет подземни нива, осигуряващи паркирането в сградата. Автомобилния подход към подземният паркинг се осъществява от две двулентови покрити рампи. Едната е с изход към бул. Цар Освободител, а другата към ул. Тракия.

Търговския център разполага с два входа. Един от  бул. „Цар Освободител“ и втори от улицата в прохода между двете тела. По ул. Тракия са разположени 4 евакуационни изхода и един вход за зареждане на търговския комплекс. Сградата попада в обхвата на 3та категория от номенклатурата на видовете строежи съгласно чл.137, ал.1, т.3-в от ЗУТ. Общия брой на едновременно пребиваващи служители, посетители/клиенти в новопостроената сграда – 500 – 1000 човека.

Имотът разполага с необходимата инфраструктура: Имотът граничи с път. Имотът се намира в урбанизирана територия. Имотът ще се свърже към съществуващата електропреносна мрежа на Енерго про и към водопреносната и канализационната мрежа на ВиК чрез изграждане на съответните отклонения.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: Няма.

4. Местоположение:гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ №76-А, район Приморски, ПИ с идент. № 10135.2556.397 по КК и КР на гр. Варна.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: По време на строителството и експлоатацията се предвижда да бъдат използвани следните природни ресурси:

–     по време на строителството – пясък, чакъл, вода;

–     по време на експлоатацията – вода.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: Не се очакват

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: Не се очакват

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: По време на строителството – строителни отпадъци от събарянето на съществуващите сгради и от строежа на новата сграда, като такива ще се генерират основно през строителния период и ограничено количество строителни остатъци от ремонти на сградата по време на експлоатацията:

–     бетон 17 01 01;

–     смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 – 17 01 07;

–     дървесен материал от куфражи – 17 02 01;

–     смеси от метали – 17 04 07.

Генерираните строителни отпадъци ще бъдат транспортирани до място, определено от общината.

По време на експлоатацията ще се образуват основно битови отпадъци от група № 20 – смесени битови отпадъци с код № 20 03 01. Те ще се събират в контейнери на определена за целта площадка. Събирането и извозването на отпадъците ще се извършва по утвърдената схема за Община Варна.

•    Не се очаква генериране на производствени/опасни  отпадъци.

9. Отпадъчни води: От дейностите в имота ще се образуват битово-фекални води и дъждовни води. Предвижда се изграждането на три битови и две дъждовни канализационни отклонения и включването им в канализационната система на ВиК.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: Не се очаква

Становища и възражения във връзка с ИП могат да се подават в РИОСВ гр. Варна, ул. “Ян Палах” № 4.

Уведомление за инвестиционно предложение АГППДП „ДЕНТИКО“ ООД

АГППДП „ДЕНТИКО“ ООД, на основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС, в качеството си на Възложители по смисъла на т. 20 от § 1 на ДР към ЗООС, уведомява населението за инвестиционно предложение „Преустройство и промяна предназначение на магазин с идентификатор №10135.3515.723.5.22 и апартамент с идентификатор №10135.3515.723.5.26 в стоматологично студио“, находящи се на първи и втори етаж от жилищна сграда в УПИ X-787 (идентичен с №10135.3515.723), кв. 47, по плана на 16 м. р., град Варна с административен адрес ул. „Хан Кубрат“ № 2

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.   Резюме на предложението: Инвестиционното предложение предвижда „Преустройство и промяна предназначение на магазин с идентификатор №10135.3515.723.5.22 и апартамент с идентификатор №10135.3515.723.5.26 в стоматологично студио“, находящи се на първи и втори етаж от жилищна сграда в УПИ X-787 (идентичен с №10135.3515.723), кв. 47, по плана на 16 м. р., град Варна с административен адрес ул. „Хан Кубрат“ № 2. За предвиденото преустройство има издадена виза за проектиране от главния архитект на район „Младост“, Община Варна на основание чл. 140, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 38, ал. 3 и 5 от Закона за устройство на територията.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: Инвестиционното предложение предвижда „Преустройство и промяна предназначение на магазин с идентификатор №10135.3515.723.5.22 и апартамент с идентификатор №10135.3515.723.5.26 в стоматологично студио“, находящи се на първи и втори етаж от жилищна сграда в УПИ X-787 (идентичен с №10135.3515.723), кв. 47, по плана на 16 м.р., град Варна с административен адрес ул. „Хан Кубрат“ № 2. Стоматологичното студио има самостоятелни подходи и е напълно отделено от жилищната част на сградата. Стоматологичното студио има следните помещения, разположени на двата етажа:

На първи етаж са: приемна в която са обособени регистратура и чакалня, спешен и достъпен кабинет, предверие и тоалетна, в т.ч. за хора с увреждания, помещение за отпадъци и аусгус.

На втори етаж има три дентални кабинета за възрастни, детски кабинет, чакалня за възрастни, детска чакалня, стерилизационна, манипулационна и други спомагателни помещения.

Двата етажа на стоматологичното студио са свързани със самостоятелно стълбище.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: Инвестиционното предложение има връзка с издадено Решение №28 -ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва ОВОС“ за “стоматологичен център с рентген в новострояща се жилищна сграда” и “ВиК отклонения за жилищната сграда със стоматологичен център с рентген”, в урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-787, кв. 47, с площ 347 кв.м, по плана на 16 м.р., ул. “Хан Кубрат” № 2, гр. Варна. Същото е загубило правно действие, тъй като в пет годишния срок не е осъществено ИП за дентални кабинети. Реализацията на ИП не противоречи и е в съответствие с действащите устройствени планове за региона. Инвестиционното предложение не противоречи на действащите планове и принципно съответства на дългосрочната стратегия за развитие на община Варна.

4. Местоположение: Инвестиционното предложение предвижда „Преустройство и промяна предназначение на магазин с идентификатор №10135.3515.723.5.22 и апартамент с идентификатор №10135.3515.723.5.26 в стоматологично студио“, находящи се на първи и втори етаж от жилищна сграда в УПИ X-787 (идентичен с №10135.3515.723), кв. 47, по плана на 16 м.р., град Варна с административен адрес ул. „Хан Кубрат“ № 2.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: Предвид това, че ще се променя предназначението от магазин с идентификатор №10135.3515.723.5.22 и апартамент с идентификатор №10135.3515.723.5.26 в стоматологично студио няма да има значителни строителни дейности. Единствено ще се извършат вътрешно ремонтни дейности, вътрешно преустройство с обособяване на нови стени и довършителни работи.

По време на експлоатацията ще се използват преди всичко електроенергия и вода. Не се очаква разход на големи количества природни ресурси.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: Не се очаква да бъдат емитирани вещества от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: Не се очакват неорганизирани източници на емисии.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: Инвестиционното предложение не предвижда генериране на голямо количество отпадъци.

През периода на преустройство на обекта ще се генерират ограничено количество строителни отпадъци по кодове:

17 02 01 дървесен материал;

17 01 03 керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия;

17 09 04 смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03.

От кабинетите ще се генерират смесени битови отпадъци по код 20 03 01, – ще се събират в битови контейнери, които се обслужват от община Варна, а от зъболечението – отпадъци от хуманно здравееопазване от 18 група.

9. Отпадъчни води: Захранването с питейна вода е изградено от съществуващата водоснабдителна мрежа, а за битово – фекалните отпадъчни води са свързани с канализационно отклонение от канализацията на град Варна. С предвижданията на ИП не се очаква образуването на производствени отпадъчни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: Съгласно направения анализ за максималните количества опасни вещества, които могат да са налични на територията на територията на денталния център, тяхната класификация, както и съобразно заключенията от доклада за класификация по чл. 103, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда се извежда заключението, че опасни вещества попадащи в приложение № 3 на ЗООС са с пределни количества под праговете за нисък и висок рисков потенциал. Наличните количество на веществата ще са 0,010 т на всяко, предвид което предприятието не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал.

Становища и възражения във връзка с ИП могат да се подават в РИОСВ гр. Варна, ул. “Ян Палах” № 4.

Уведомление за инвестиционно предложение „БЪЛГАРИЯ – СУИС КОНСУЛТИНГ“ ЕООД

„БЪЛГАРИЯ – СУИС КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, на основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС, в качеството си на Възложители по смисъла на т. 20 от § 1 на ДР към ЗООС, уведомява населението за инвестиционно предложение „ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ В ПИ 10135.4027.53, ПО ПЛАНА НА М-СТ „АТАНАС ТАРЛА“, Р-Н „ВЛ. ВАРНЕНЧИК“, ГР. ВАРНА

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.   Резюме на предложението: За поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4027.53, е разработен ПУП -ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ (ПРЗ) на УПИ V45 – За обществено обслужване от кв. 27 и улична регулация от ОТ 80 до ОТ 82 по плана на м – ст „Атанас тарла“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна. Съобразявайки се с ограничителните линии на застрояване в ПУП-ПРЗ и наличието на преминаващи през имота – водопроводи и кабели на ел. мрежа, се предвижда в имота да се изградят до четири сгради, с обща застроена площ до 6000 кв.м., съобразно определената в ПУП-ПРЗ плътност на застрояване. Сградите ще се разположат свободно (съобразявайки се с ограничителните линии) в имота и ще са с кота корниз до 11 м. Предвижда се в сградите да са ситуират помещения за складова дейност (съхранение на пакетиране неопасни стоки и материали), магазинна/търговска част и офиси за собствениците/наемателите на сградите, със съответните битови помещения за персонала. Сградите ще се изградят от метални конструкции, с покривни и стенни  сандвич панели.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Проектът е разрешен за изработване със Заповед № 322/05.06.19г. на Гл. архитект на ОВ. Територията, в която попада имотът е в строителните граници на гр. Варна, но е неурегулиран и представлява земеделска земя. Съгласно ОУП на Варна територията попада в смесена многофункционална зона със занижени параметри (Смф 1). Имотът е с лице на бул. „Цар Освободител“ и на АМ „Хемус“. От източна и западна страна граничи с урегулирани поземлени имоти, като незначителна част от западна страна граничи с неурегулиран имот с изграден в него трафопост. Терена е със слаба денивелация от север на юг, около 5% и по-силно изразена в североизточната част на имота. През имота преминават подземни проводи на инженерната инфраструктура – водопроводи, кабели на ел. мрежа. Имотът е назастроен. Определено е отреждане „за обществено обслужване“. Зоната за застрояване е определена с ограничителни застроителни линии, като се спазват сервитутите спрямо преминаващите през имота главни градски водопроводи. Не са определени сервитути спрямо техническата инфраструктура представляваща елементи на електрическа и съобщителна мрежа, тъй като те подлежат на реконструкция и изместване съобразно конкретните инвестиционни намерения на Възложителя съгласно чл. 64 ал.5 от ЗУТ. Планът за регулация определя регулационните граници на имота, които следват имотните с изключение на уличната регулационна граница по бул. „Цар Освободител“, която е определена с улично- комуникационно решение.

Показатели:

Плътност на застрояване – 50%,

Кинт – 3.5,

озеленена площ – 30 %,

височината на застрояване до 25.

Към настоящия момент имотът не е застроен. Общия брой на едновременно пребиваващи служители и посетители – 15-20 човека.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: Инвестиционното предложение няма връзка с други инвестиционни предложения и не противоречи на действащите планове за района. Не се очаква отрицателен кумулативен ефект с други съществуващи в района подобни ИП. Инвестиционното предложение няма специална и пряка връзка с други дейности и инвестиционни предложения от този тип.

4. Местоположение: Област Варна, гр. Варна, р-н „Вл. Варненчик“, м-ст „Атанас тарла“, ПИ 10135.4027.53.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на големи количества природни ресурси.

–     Почви – при реализацията на ИП през етапа на строителството и експлоатация, не са свързани пряко с използване на природните ресурси на почвите.

–     Земни недра – при реализацията на ИП през етапа на строителството и експлоатация, не са свързани пряко с използване на природните ресурси на земни недра.

–     Биологично разнообразие – при реализацията на ИП през етапа на строителството и експлоатация, не са свързани пряко с използване на природните ресурси на биологичното разнообразие.

–     Водни ресурси – реализацията на ИП е свързана с използването на не големи количества водни ресурси. В периода на строителството ще има нужна от ограничени количества вода. През периода на експлоатация ще с необходими вода за питейни и битови нужди.

По време на експлоатацията ще се използват преди всичко електроенергия и вода. Не се очаква разход на големи количества природни ресурси.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: Не се очаква да бъдат емитирани вещества от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: Не се очакват неорганизирани източници на емисии.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

– Строителни отпадъци от строежа на новите сгради, като такива ще се генерират основно през строителния период и ограничено количество при евентуални ремонтни работи. Те са предимно излишни земни маси и строителни остатъци от строежа.

Отпадъци генерирани през строителния период:   бетон 17 01 тухли 17 01 02;  смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 – 17 01 07;   дървесен материал от куфражи – 17 02 01;   смеси от метали – 17 04 07.

При експлоатацията се предвижда да се образуват следните видове отпадъци: Излязло от употреба електронно и електрическо оборудване- По време на обитаване на сградите ще се отделят негодни за употреба офис оборудване. Генерираното по време на обитаване негодно за употреба електронно и електрическо оборудване ще се събира в метален контейнер в съответствие с изискванията на Наредба за излязло от употреба електронно оборудване (обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.) и ще се предава за последващо обезвреждане на фирми, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО или КР, въз основа на писмен договор.

Твърди битови отпадъци – ще се събират в метални контейнери и извозват на регламентирано депо, където се обезвреждат битовите отпадъци на община Варна. Опаковките ще се събират разделно. Събраните опаковки ще се предават за рециклиране.

Възможни са отпадъци от зелените площи от обекта.

В настоящия момент не е възможно да се определи точно количество битови отпадъци по време на експлоатацията на сградите. Прогнозно обема ще е около 2-3 м3  дневно.

9. Отпадъчни води: Отпадъчните води, които ще се образуват от дейността са битово-фекални води от битовите и офис помещения. Съгласно изходни данни, имотът няма възможност за включване в улична канализация, поради което за образуваните от обекта битови отпадъчни води се предвижда  монтирането  на до 4 бр. изгребни водоплътни резервоара към съответната сграда. С предвижданията на ИП не се очаква образуването на производствени отпадъчни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: Не се предвижда да са налични такива.

Становища и възражения във връзка с ИП могат да се подават в РИОСВ гр. Варна, ул. “Ян Палах” № 4.