Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ
от Бляк Сенд Инвестмент АД

”БЛЯК СЕНД ИНВЕСТМЕНТ” АД, възложител, на основание чл. 4 от НУРИОВОС уведомява населението за Инвестиционно предложение за „Изграждане на търговски комплекс и бензиностанция” в ПИ №10135.4032.7 и ПИ № 10135.4032.8, гр. Варна, „Владислав Варненчик“, кв. 16, м-ст „Узун Давлам“.

 1. ИП включва:
  – търговски комплекс в ПИ № 10135.4032.8 (УПИ VIIІ-8), с височина до 6 етажа, за обществено обслужване – магазини и офиси;
  – бензиностанция в ПИ №10135.4032.7 (УПИ VII-7), 3 до 5 бр. колонки, паркинг. Имотите граничат с път. ОЗП – 2480 кв. м. по ПУП-ПРЗ. Капацитет – 80-120 човека.
  – Връзка с други дейности: няма
 2. Местоположение – в ПИ №10135.4032.7 и ПИ № 10135.4032.8, гр. Варна, „Владислав Варненчик“, кв. 16, м-ст „Узун Давлам“. ИП не засяга ЗТ и ЗЗ, няма трансгранично въздействие.
 3. Природни ресурси: пясък, чакъл, вода. Имотите ще се свържат с електропреносната, водопреносната и канализационна мрежа.
 4. Очаквани общи емисии: не се отделят емисии въздуха.
 5. Очаквани отпадъци: битови отпадъци, утайки от КМУ.
 6. Очакваните количества отпадъчни води – битово-фекални води – в мрежата на ВиК.
 7. От дейността не се образуват опасни вещества.

  На основание чл. 6 от НУРИОВОС уведомява обществеността, че в сградата на Община Варна, в кметството на район Вл. Варненчик и на адреса на дружеството (гр. Бургас, ул. “Александровска” № 21) е осигурен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за ИП „Изграждане на търговски комплекс и бензиностанция”  в ПИ №10135.4032.7 и ПИ № 10135.4032.8, находящи се в гр. Варна, район „Владислав Варненчик“, кв. 16, местност „Узун Давлам“, ПЗ „Метро“.

         В 14 дневен срок от поставянето на настоящото съобщение имате право да изразите становища и възражения по така заявеното  намерение в сградата на РИОСВ-Варна, на адрес: град Варна, ул. “Ян Палах” № 4, на e-mail: riosv-vn@riosv-varna.org.