УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

от “ВЕНТУС ДИВЕЛОПМЪНТ ” ЕООД, ЕИК 200702817, със седалище и адрес на управление гр. Варна район Приморски, ж.к. С.О. ТРАКАТА – 4, 112
На основание чл. 4, ал. 1, във връзка с ал. 3 от НУРИОВОС, в качеството си на Възложител , уведомявам обществеността за изменение на инвестиционно предложение „изграждане на един вятърен генератор в ПИ №77390.27.70, с. Храброво, Община Балчик”, касаещо промяна на параметрите на вятърния електрогенератор, одобрен с решение по преценка ОВОС № ВА 93-ПР/2013 г.
Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението:
Промяна на ИП касае промяна на параметрите на ветрогенератора, както следва: височина на кулата до 125 м., диаметър на ротора до 150 м, максимална височина до 200 м. и номинална мощност до 5МВт. За инвестиционното предложение /ИП/ за изграждане на два вятърни генератора в ПИ №№ 77390.26.44 и 77390.27.70 в землището на с. Храброво, общ. Балчик е извършено преценяване необходимостта от ОВОС и оценка за съвместимост, на основание на което е издадено и влязло в сила решение по преценка ОВОС № ВА 93-ПР/2013 г. от Директора на РИОСВ Варна и е сменено предназначението на имотите за електроенергийно производство и е издадено разрешение за строеж.
За територията, предмет на ИП е извършен три годишен мониторинг.
2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:
В ПИ № 77390.26.44 с площ от 3715 кв.м., който е включен в решението по преценка ОВОС № ВА 93-ПР/2013 г., е изграден и пуснат в експлоатация вятърен генератор модел Vestas V112, диаметър на ротора 112м, височина на кулата от 119м и номинална мощност от 3 Мвт. Настоящото ИП е за изменение на параметрите на вятърния генератор в ПИ № 77390.27.70 с площ от 4449 кв.м., като реализацията на ИП не е свързана с промяна на предназначението на земеделска земя, тъй като към настоящия момент имотът е с трайно предназначение “урбанизирана територия” и с начин на трайно ползване “за електроенергийно производство”. Вятърният генератор ще е ситуиран в центъра на съответния имот.
Вятърният генератор, който ще бъде инсталиран, е със следните основни характеристики – височина на кулата до 125 м., диаметър на ротора до 150 м, максимална височина до 200 м. и номинална мощност до 5МВт.
Присъединяването на вятърния електрогенератор към далекопровод на електроразпределителната мрежа, ще стане с електрически съоръжения и мрежи. За целта е изработен и съгласуван със становище изх. № 26-00-4653/14.09.2011 г. на РИОСВ парцеларен план на подземен електропровод Ср.Н. от ПИ №77390.27.70 в землището на с. Храброво, общ. Балчик, до подстанция „Нона” в ПИ № 72624.620.23, гр. Добрич, който към настоящия момент е изграден и въведен в експлоатация, с изключение на мрежата от ветрогенератора, предмет на настоящото ИП, от ПИ №77390.27.70 до ГРУ в ПИ 26.44. Достъпът до генератора ще се осъществява чрез обслужващия път, за който е извършено преценяване необходимостта от ОВОС и ОС от РИОСВ Варна.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:
Няма. Достъпът до генератора ще се осъществява чрез обслужващ път, за който има проведена процедура по преценка необходимостта от ОВОС и издадено решение с характер “да не се извършва ОВОС”.
Реализацията на ИП не е свързана с промяна на предназначението на земеделска земя, тъй като към настоящия момент имотът е с трайно предназначение “урбанизирана територия” и с начин на трайно ползване “за електроенергийно производство”.
4. Местоположение:
Вятърният електрогенератор ще бъде разположен в собствения на Възложителя ПИ № 77390.27.70 с площ от 4449 кв.м., с трайно предназначение „Урбанизирана територия” и с начин на трайно ползване „за електроенергийно производство”. За строителни дейности и необходимостта от организиране на временни площадки за изкопните земни маси ще се ползва съответния имот.
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
По време на строителството и експлоатацията се предвижда да бъдат използвани следните природни ресурси:
– по време на строителството – пясък, чакъл, вода;
– по време на експлоатацията няма да се използват природни ресурси.
6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:
Не се очакват
7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
Не се очакват
8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
По време на строителството ще се образуват малки по обем и количество строителни отпадъци, имайки предвид, че в настоящия момент имота не е застроен. Отпадъците ще бъдат депонирани на определените за целта депа, от лице, което притежава необходимото разрешително за транспорт на отпадъци, за което ще бъде подписан договор.
По време на експлоатацията:
• Битови отпадъци – Няма да се генерират. Обектът не се нуждае от постоянен персонал.
• Не се очаква генериране на други отпадъци.
9. Отпадъчни води:
Не се очакват
10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:
Не се очаква
Становища и възражения във връзка с ИП могат да се подават в РИОСВ гр. Варна, ул. “Ян Палах” № 4

Продавам видеокарти

Продавам видеокарти, налични следните модели:
Gigabyte GTX1060 G1, 3GB RAM, 192bit
Състояние: OpenBox
Гаранция: 24м в България
Цена 260лв.

Видеокартите са в перфектно състояние, възможно е серийните номера на кутиите да не съвпадат с тези на видеокартите, гаранцията се попълва по сериен номер от видеокартата.

Sapphire Radeon RX580 Nitro, 8GB RAM, 256bit
Състояние: OpenBox
Гаранция: внос от Германия са, няма гаранция в България.

Видеокартите са в перфектно състояние.

 

За контакти: +359 88 6645999