УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

„ВИНИЦА 08“ ЕООД, ЕИК 200267368, на основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС, в качеството си на Възложители по смисъла на т. 20 от § 1 на ДР към ЗООС, уведомява населението за инвестиционно предложение: изграждане на: „СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ“, находяща се в УПИ VІІ-69 „за обществено обслужване“, кв.1 /с идентификатор 10135.3512.69/, по плана …

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение Read More »